با مراجعه به سیستم گلستان پیام نور به آدرس اینترنتی reg.pnu.ac.ir و استفاده از اموزش زیر می توانید به نحوه طراحی سوالات پیام نور و همچنین وجود اشکلات سوالات اعتراض کنید تا بررسی شود البته گفته می شود از این پس دانشجویان باید به اساتید خود ابتدا مراجعه کنند و اساتید اعتراض و اعلام اشکال ها در سیستم ثبت کنند

اعلام اشکال به سوالات پیام نور
اعلام اشکال سوال
اعلام اشکال
اعلام اشکال سوالات پیام نور
اعلام اشکال سوالات پیام نور
اعلام اشکال سوالات پیام نور
اعلام اشکال سوالات پیام نور