انتخاب واحد ترم تابستان درحالی آغاز است که دانشجویان پیام نور در نظرات ارسالی خود عنوان میکنند که دروس در فایل انتخاب واحد آنها وجود ندارد و یا اینکه دروسی وجود دارد که قرار نبوده است در تابستان ارایه شود.

اشتباهی که امروز آن را به دانشجویان و کارمندان پیام نور متذکر می شویم به دروس ارایه شده در ترم تابستان مربوط می شود.

در لیست انتخاب واحد دروسی مشاهده می شود که قرار نبوده طبق دستورالعمل ترم تابستان ارائه شود و اگر دانشجو کمی دقت کند ، میبیند برای درس مورد نظر تاریخ امتحانی تعیین نشده و درس مورد نظر فاقد تاریخ امتحان است!

متاسفانه برخی از مراکز ممکن است سهوا دروسی را در فایل دانشجویان برای انتخاب واحد آنها در ترم تابستان ارائه داهند که اصلا در ترم تابستان پیام نور امتحانی برای آنها برگزار نمی شود (بجز پروژه و سمینار)

دانشجویان پیام نور با انتخاب این دروس اولا شهریه را مجبور می شوند پرداخت کنند (اگر چه ممکن است شهریه بازگردانده شود) دوم اینکه وقت و انرژی و فرصت برای انتخاب سایر دروس را نیز از دست می دهند.

دانشجویان پیام نور در انتخاب واحد خود دقت داشته باشید که تمام دروسی که برای ترم تابستان انتخاب می کنید (بجز پروژه و سمینار) ، باید دارای تاریخ امتحان باشند و در صورتی که فاقد تاریخ امتحان بود به هیچ عنوان آن درس را انتخاب نکنید.

دانشجویان پیام نور دقت کنند دچار این اشتباه نشوند ! همچنین همان طور که قبلا هم گفته شد دقت کنید تمام دروس (بجز تربیت بدنی) باید خودخوان باشد و گرنه باز هم شهریه اضافی باید پرداخت کنید.