زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94 پیام نور:
بر این اساس ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94 دانشگاه پیام نور از 30 دی ماه 94 آغاز و تا 6 بهمن ماه 94 در سایت گلستان دانشگاه پیام نور ادامه خواهد داشت.
هر دانشجو در زمان مشخص به خود امکان انتخاب واحد خواهد داشت یعنی ممکن است برخی از دانشجویان در روزهای اول نوبت انتخاب واحد آنها باشد و برخی در روزهای بعد از شروع انتخاب واحد مهلت داشته باشند تا انتخاب واحد کنند